Aktuāli

Pasaules baptistu sieviešu Lūgšanu diena

Kad mēs ceļamies, Viņš spīd caur kalpošanu.

Jau 58 gadu garumā, baptistu sievietes, dažādās pasaules valstīs, tiekas novembra pirmajā pirmdienā, lai kopīgi studētu Dieva Vārdu un lūgtu. Pasaules Baptistu sieviešu savienība aptver 7 kontinentus – 151 valsti. Arī Latvijas Baptistu sieviešu kalpošanas apvienība ir daļa no savienības, un aicina sievietes šajā dienā pulcēties kopā, atverot savas draudzes vai mājas durvis citām sievietēm. Nav konkrētu vadlīniju un nosacījumu, kā organizēt šo dienu, galvenā ir sirds attieksme un vēlme iestāties lūgšanās. Katru gadu ir kāda vienojoša tēma, par kuru tiekam aicinātas domāt un lūgt. Šajā gadā mēs tiekam mudinātas īpaši domāt par kalpošanu. Kalpošana ar pareizu sirds attieksmi:

 1. Ļauj mums atklāt un attīstīt Sv.Gara dāvanas (1.Kor 12)
 2. Ļauj piedzīvot brīnumus (Jāņa 2)
 3. Ļauj piedzīvot prieku un mieru, kas rodas no paklausības Kungam (1.Pēt 4:10-11)
 4. Palīdz mums kļūt līdzīgākiem Jēzum.  Tas notiek, kad fokusējamies uz citiem, nevis sevi.  Mēs sākam citus redzēt ar Jēzus acīm un sākam redzēt Jēzu citos (Mateja 25:40)
 5. Vieno mūs ar citiem kristiešiem, kuri mums palīdz sekot Jēzum, jo strādājam kopā. Tas ir Dieva plāns, kā baznīcai būtu jāstrādā. (Ebrejiem 10:24-25)
 6. Stiprina mūsu ticību. Kad mēs izejam ārpus savas komforta zonas, Dievs atklāj jaunu potenciālu mūsos un visā draudzē.
 7. Ļauj piedzīvot Dieva klātbūtni jaunos veidos. Iedrošinājums un dziedināšana iet roku rokā.  Mēs esam iedrošināti, kad iedrošinām citus un piedzīvojam viņu dziedināšanu. 
 8. Ir laba dvēselei. Pētījumi rāda, ka brīvprātīga kalpošana ir laba prātam un ķermenim, atvieglojot depresijas un trauksmes simptomus. 
 9. Izmanto mūsu dāvanām, rada degsmi, veicina pašapziņu, dod spēku un enerģiju. 

Pasaules Baptistu sieviešu apvienības prezidente Ksenija Magda atgādina, ka ir gandrīz nevajadzīgi iedrošināt sievietes kalpot, drīzāk būtu sievietes jāmudina kalpošanu nepadarīt par krišanu verdzībā. Bībele parāda atšķirību starp būšanu par mantinieku mājās un būšanu par vergu (skatīt Gal3:23-4:9 vai Jāņa 15:14-17). Vergam ir jākalpo savam saimniekam, un reti viņa paša vajadzības tiek pamanītas vai apmierinātas, bet par saimnieka meitu rūpējas saimnieks un viss, ko viņa mājās dara, ir no brīvas gribas.

Ksenija Magda uzsver, ka Dievs neradīja cilvēkus, lai viņi būtu vergi kādam. “Kad mēs krītam verdzībā, mēs esam ļāvuši lietām un cilvēkiem kļūt par mūsu ‘’dieviem’’, kuri pieprasa nepamatotas lietas no mums. Kā vergus mūs vada bailes no soda un ‘’dievu’’ reakcijas.  Pat mūsu grēcīgā un egoistiskā daba ir šāds ‘’dievs’’. Kad mēs jūtamies pārņemtas ar kalpošanu, mums sev jāuzdod tieši un konkrēti jautājumi: “Kāpēc es to daru? Piemēram, kāpēc es visu laiku tīru? No kā es baidos? Ko es gribu panākt ar šo visu Vai man vajag, lai cilvēki mani mīlētu vairāk?” Mēs esam saimnieces, bet uzvedamies kā verdzenes. Līdzīgi kā pazudušais dēls stāstā par pazudušo dēlu (Lūkas 15), mēs nezinām (nepievēršam tik lielu nozīmi), ka nespējam nopelnīt pieņemšanu, jo tas viss jau ir mūsu. (1.Kor3:21-23). Šādi pamatojot, mēs zinām, ka kalpojam kā Dieva meitas. Mēs zinām, ka piederam Viņam un mums nekas nav jānopelna darot. Mēs dzīvojam, jo esam Dieva mīlētas. Mēs pavadām laiku pie Viņa galda, runājoties ar Viņu un iepazīstot Viņa prātu. Kad kalpojam Dievam, mēs to darām labprātīgi, jo mēs gribam ieguldīt mūsu saimniecībā. Mierīgais un steidzīgais laiks saplūst. Mūsu Tēvs, kura bērni un mantinieki mēs esam, rūpējas par mūsu vajadzībām. Mēs nestrādājam baiļu vai vainas vadītas, lai nopelnītu iztikšanu. Mēs spīdam, kad kalpojam. Tēva mantojums kļūst pilnībā redzams, kad kalpojot izmantojam savas dāvanas un mīlam to, ko darām. Patiesa kalpošana, mūs piepilda, nevis iztukšo. Mīļās māsas, uzdodiet sarežģītus jautājumus lūgšanu laikā, un vēlāk spīdiet šajā pasaulē, kalpojot ar mīlestības pilnu sirdi” –tā mūs uzrunā Pasaules Baptistu sieviešu apvienības prezidente Ksenija Magda.

Kāpēc lūgšanu diena?

Pasaules baptistu sieviešu lūgšanu diena ir skaists apliecinājums Pasaules baptistu sieviešu kopienas vienotībai. Lūgšanu dienai ir divas svarīgas sastāvdaļas: lūgšana un došana. Mēs piederam kopā Kungam un lūgšana ir viens no veidiem, kā mēs varam turēties kopā vienotībā, bet otrs veids – mēs varam dot tiem, kuriem vairāk ir nepieciešams. Tāpēc katru gadu šajā dienā, sievietes ir aicinātas vākt ziedojumus, lai atbalstītu dažādas vajadzības.

Lūgšanas dienas ziedojumi palīdz nosegt gan administratīvos izdevums, kas saistīti ar lūgšanu dienas organizēšanu visā pasaulē, gan nodrošina iespēju finansiāli atbalstīt lūgšanu vajadzības, projektus. 

Lūgšanu dienā savākto ziedojumu izlietojums

Ziedojumi sedz projektus un kalpošanu – 50% no saziedotā globāli, 50%- kontinentālā līmenī. 

 1. Virtuāli- elektroniskais žurnāls, ikmēneša e-vēstule, mājaslapa, Facebook, blogi.
 2. Personiski pasākumi- četrgadīga vadības konference, dalības maksas, teoloģiskie semināri, jaunu sieviešu konsultācijas u.c.pasākumi.
 3. Caur lūgšanu- Lūgšanu diena (veicināšana, projekts, printēšana un programmas izsūtīšana)
 4. Atbalsta Lūgšanu dienas projektus, lai sasniegtu vajadzības visā pasaulē. 
 5. Uzturot pasaules biroju (administratīvās izmaksas).

Kontinentāli:

1. Palīdz jaunajām baptistu sieviešu organizācijām. 

2. Atbalsta īpašas programmas, kas iekļauj evaņģelizāciju un sieviešu konferences. 

3. Atbalsta lūgšanu dienu projektus. 

4. Nodrošina līdzekļus sieviešu tikšanās reizēm, lai nodrošinātu īpašas vajadzības.

5. Nodrošina dalības maksu kontinentiālām tikšanām, kuras notiek reizi piecos gados. 

6. Nodrošina ceļa izdevumus Kontinentiālajam savienības darbiniekiem, lai iedrošinātu nacionālā līmeņa baptistu sieviešu kalpošanas. 

7. Kompensē Kontinentiālās savienības administratīvās darbības izmaksas. 

LŪGŠANU CEĻVEDIS

Eiropa

Mīlestības trūkums kristiešu vidū aizvien pieaug, tāpēc aizvien mazāk kristiešu iesaistās draudzes dzīvē un nododas kalpošanai Tam Kungam. 

Lūdziet, lai kristieši piedzīvo prieku kalpojot Kristum caur kalpošanu citiem cilvēkiem. Lūdziet pēc jaunas dedzības Kristū.  Lūdziet, lai sievietes nepazaudē pirmo mīlestību uz Kristu ikdienas skrējienā. Lūdziet, lai kristiešu ģimenes paliek stipras Dievā, neskatoties uz augstajiem šķiršanās rādītājiem un nestabilitāti attiecībās. Lūdziet, lai vardarības ģimenē jautājums tiktu pacelts un risināts nacionālā līmenī. Lūdziet, lai seko atbilstoši rīcība, kad tas notiek kristiešu ģimenēs. Lūdziet, lai baptistu sievietes būtu labs paraugs saviem bērniem un nākošajām paaudzēm.  Lūdziet, lai jauniešus vada Svētais Gars un savu identitāti viņi atrod Dievā, nevis pasaulē. 

KLUSĀ OKEĀNA VALSTIS

Papua Jaungvineja

Lūdziet, lai sievietes tiktu iedrošinātas vadītāju apmācībās un stiprinātas viņu kalpošanā. Lūdziet par drosmi, jaunu vadību un vīziju, mērķi kopā ar visām sievietēm. 

Austrālija

Lūdziet, lai parādās jaunas sieviešu vadītājas un iespējas viņām augt, meklēt jaunu redzējumu, struktūras stratēģijas un turpinātu kopību ar esošo vadību. Lūdziet par finansiālu atbalstu, iespēju sadarboties ar citiem reģioniem. 

Jaunzēlande

Lūdziet, lai vairāk kristiešu sievietes iesaistās Valsts Sieviešu padomē, kurai ir kristīgas saknes, bet tagad ir sekulāra vide. Lūdziet, lai sieviešu līderes iesakņojas savā aicinājumā. Lūdziet par līdzekļiem sieviešu apmācībai teoloģijas seminārā. 

Fidži

Lūdziet par darbnīcām, lai ekipētu sieviešu līderes kļūt proaktīvas risinot sociālus jautājumus viņu kompetencēs un atrodot risinājumus no bibliskas perspektīvas  un ir izpratne par Nelaimju Riska Vadīšanu. 

Rietumu Papua

Lūdziet par jaunām sieviešu vadītājām, kuras ieņem augstus amatus vadībā  un pasaulīgās organizācijās, lai viņas būtu stipras un drosmīgas ietekmēt darba vietas, pasludinot evaņģēliju. Lūdziet par vienotību izpildvaras biedru starpā. Lūdziet par jauniem plāniem Rietumu Papua māsām visās trīs sadraudzības kopienās. 

KARĪBU JŪRAS REĢIONS

Lūdziet, lai vardarbības posts pret sievietēm mazinātos un vīrieši piepildītu savas lomas kā tēvi un vīri saskaņā ar Dieva Vārdu. 

Lūdziet, lai personas, kuras ir iesaistītas cilvēku tirdzniecībā un citās kriminālās aktivitātēs, iepazītu Dieva žēlastību un Glābēju Jēzu Kristu. 

ĀFRIKA

Par spīti islāma aktivitātēm Āfrikā, lūdziet, lai Dievs dod gudrību iepazīt īsto un mīlošo Dievu caur mīlošiem cilvēkiem, kuri ar viņiem dalās savās cerībās un bailēs, sapņos un vīzijās, tā, ka viņi var nākt kopā un veidot ilgtermiņa attiecības. 

Lūdziet, lai baptistu sievietes dzīvo piepildītas ar spēku un ticību, un varētu dalīties ar Jēzus mīlestību un piedošanu savās draudzēs, ģimenēs, draugu, kolēģu, kaimiņu vidū, ar ienaidniekiem, kā arī citu kultūru un valodu cilvēkiem. 

Lūdziet par mīlestību, mieru, atjaunošanu, dziedināšanu, samierināšanos nemieru pilnajās valstīs. 

Lūdziet par valdību un vadošos amatos esošiem cilvēkiem, lai Dievs vada viņu domas, lēmumus un darbības. Lai Dievs dod viņiem dievbijīgus un gudrus padomdevējus, kas viņus ietekmē pozitīvi. 

ĀZIJA

Lūdziet par spēcīgu atbalstu no mācītājiem/draudžu vadītājiem sieviešu kalpošanas un sieviešu organizāciju stiprināšanu Āzijas valstīs. 

Lūdziet par sieviešu grupu vienotību, kalpojot Kristum. 

Lūdziet par visām sieviešu līderēm/ komisijām/darbiniecēm, lai tām ir laba veselība, miers, mīlestība, prieks, uzticamība, laba vīzija un vadība no Dieva, kalpojot Viņam. 

Lūdziet, lai Dievs ceļ sieviešu līderes, kuras stāv par Kristu un sasniedz cilvēkus caur mīlestību darbībā. 

Lūdziet par mieru un taisnību politiskajā situācijā un gaidāmajās vēlēšanās visās Āzijas valstīs. Lūdziet par Mjanmu, lai tajā ir  īsts miers un samierināšanās.  Lūdziet par Ziemeļkorejas un Dienvidkorejas atkalapvienošanos, lai jauna, vienota Koreja kalpo Dieva valstībai.

LATĪŅAMERIKA

Pateicība Dievam par skaisto ainavu un auglīgajām zemēm Latīņamerikā, mūsu cilvēku pazemību,  četriem gadalaikiem, brīvību sludināt Dieva Vārdu.

Lūdziet par žēlastību katrai valdībai. Lūdziet, lai beigtu lietot un pieņemt grēcīgus likumus. Lūdziet, lai narkotiku tirdzniecība un laupīšanas beigtos. Lūdziet par iedrošinājumu sludināt evaņģēliju sieviešu seksuālās tirdzniecības upuriem, bezpajumtniekiem, slimajiem, tautām un vientuļajiem cilvēkiem. Lūdziet par jauniem garīgajiem vadītājiem. 

ZIEMEĻAMERIKA

Lūdziet, lai Ziemeļamerikas baptistu sievietes paplašina savas robežas, iesaistot kalpošanas darbā sievietes, kuras šobrīd aktīvi nekalpo, lai kopā mēs spētu aizsniegt ievainotās sievietes un bērnus ar Kristus mīlestību.  Lūdziet, lai Dievs atbrīvo sievietes un meitenes, kuras piedzīvo jebkādu  ar dzimumu saistītu vardarbību. Lūdziet, lai par spīti mūsu bailēm, atšķirībām un šaubām mēs aizsniegtu ar Kristus mīlestību tos, kuri bēg no politiskas, sociālas un ekonomiskas nebrīves, kuri apmetās mūsu kaimiņos vai apmeklē mūsu kopienu. 

Lūdziet, lai Dievs mūs lieto sieviešu un bērnu, kuri piedzīvo dažādu formu netaisnību, dzīvēs, ka mēs spējam ienest pārmaiņas.  Lūdziet par sievietēm, kuras atrodas cietumā. Daudzas no viņām ir mātes, kā arī cieš no mentālās veselības vai atkarības problēmām. 

Karību reģiona baptistu sieviešu apvienības prezidentes Yvonne Pitter pārdomas 

 par Lūgšanu dienu:

“Reizēm kristieši nekalpo attaisnojoties ar laika trūkumu, īpašu prasmju trūkumu vai domājot, ka,,viņiem mani nevajag’’. Tomēr Dievs neaicina ekipētos, Dievs ekipē aicinātos.  Bībele stāsta, kā Dievs ir lietojis cilvēkus ar līdzīgām šaubām, lai mainītu vēsturi: 

 • Mozus- viņam nebija vadītāja vai runātāja dotību, bet Dievs viņu lietoja, lai izvestu Izraēlu ārā no verdzības. 
 • Dāvids- jaunākais no saviem brāļiem, bet Dievs viņu lietoja, lai sakautu milzi. Galu galā kronēja viņu par karali. 
 • Pāvils- pirms satika Jēzu bija kristiešu slepkava, vēlāk kļuva par vienu no augstāk novērtētākajiem un ražīgākajiem draudžu dibinātājiem vēsturē.

Dievs negrib vienkārši strādāt caur Tevi, Viņš grib strādāt Tevī. Māsas, Dievs svētī jūs, piedaloties šī gada lūgšanu dienā, un tad ceļaties, spīdiet caur kalpošanu”. 

Papildus informācijai par Lūgšanu dienu, aicinām apmeklēt www.facebook.com/BWAWomensDepartment/, it īpaši tuvojoties Lūgšanu dienai. Būs skatāmas bildes no tūkstošiem pasākumu dažādos reģionos, kuri arī piedalās Lūgšanu dienā.

Aktuāli

Kā nepazaudēt Dievu, kalpojot citiem

Turpinām tradīciju  viesoties reģionos.

Šoreiz mūs uzņem un aicina Liepājas baptistu Pāvila draudze. Runāsim par to, kā neizdegt kalpojot citiem.

Izmeklēsim savas sirdis, ko darām pienākuma pēc vai citu iemeslu dēļ, un ko nedaram, tāpēc, ka tam vairs nav spēka un laika.

Savā pieredzē dalīsies Sieviešu kalpošanas apvienības vadītāja Agnese Megne un padomes locekle, kā arī ilggadēja Mateja draudzes sieviešu kalpošanas vadītāja- Rasa Cirvele.

27.aprīlī, 16.00 – 19.00, Liepājas Pāvila baptistu draudzes namā.

Pieteikties pie Guntas 26833441

Aktuāli

Konferences “PAGRIEZIENA PUNKTS” programma

09.02.2019.

Rīgas Mateja baptistu draudzē

Rīgā, Matīsa ielā 50b, no plkst. 10.00 – 16.00

9.30 – 10.00 – kafija un reģistrācija;

10.00 – 12.30

 • Lūgšana;
 • Dieva slavēšana un pielūgšana caur dziesmām;
 • Ievadvārdi – LBDS Sieviešu kalpošanas apvienības vadītāja Agnese Megne;

TUVOTIES DIEVAM, IZPROTOT SEVI – psihoterapeite Lienīte Bēmere

 • Identitāte – kā to ietekmēju es pati un citi;
 • Sevis atklāšana un pieņemšana bez kauna un bailēm, apzinoties Dieva mīlestību;
 • Brīvība no pūlēm dzīvot dzīvi, pēc citu tēla un līdzības.
 • Uzdevums savas dzīves izvērtēšanai, laiks lūgšanām un pārdomām

12.30 – 13.30 – pusdienas;

13.30 – 16.00

 • Dieva slavēšana un pielūgšana caur dziesmām;
 • LIECĪBA

KAS TU ESI BEZ IERAKSTA VIZĪTKARTĒ? LBDS Sieviešu kalpošanas apvienības vadītāja un karjeras konsultante Agnese Megne

 • Kā Tavu identitāti ietekmē tas, ko Tu dari, kādas lomas pildi un kādu statusu ģimenē un sabiedrībā ieņem;
 • Ko nozīmē “Identitāte Kristū”;
 • Kas veido mūsu vērtību?
 • Uzdevums savas dzīves izvērtēšanai, laiks lūgšanām un pārdomām;
 • Kafijas pauze uzdevuma laikā;

Noslēgums

 • Lūgšana;
 • Dieva slavēšana un pielūgšana caur dziesmām
Aktuāli

Pagrieziena punkts – konference sievietēm

Kā būt pašai – nekam vairāk, bet nekam arī mazāk

!!! MAINĪTA KONFERENCES norises vieta!!!

09.02.2019.
Rīgas Mateja baptistu draudzē
Rīgā, Matīsa ielā 50 b, no plkst. 10.00 – 16.30

Reģistrācija un rīta kafija no plkst. 9.30

Piesakies līdz 3.februārim par izdevīgāku cenu!

Dalībniecēm, kuras dzīvo tālāk par 50 km no Rīgas, dalības maksa ir 8,00 Eur, pārējām dalībniecēm – 10 Eur.

Reģistrācija ir pabeigta, ja tiek veikti 2 soļi – aizpildīts elektroniskais pieteikums un veikta apmaksa uz pieteikuma anketā norādīto bankas kontu.

Reģistrējoties pēc 3.februāra, dalības maksa visiem tiek noteikta 12 Eur apmērā.

Reģistrējies konferencei šeit – https://ej.uz/PagriezienaPunkts

Papildus informācija rakstot ska@lbds.lv vai zvanot pa tālruni – 29384007

Piesakies pati un painformē par šo iespēju arī savu draudzeni!

www.padodtalak.lv

Aktuāli

Žurnāla “Padod tālāk” 2019. gada abonements

Mīļās Ķēniņa meitas!

Ar pateicību sirdī arī nākamajā gadā turpināsim izdot žurnālu “Padod tālāk”. Priecājamies par atgriezenisko saiti, ko esam jau saņēmušas un gaidīsim jūsu ieteikumus tēmām, kas jums ir aktuālas. Žurnālu veidojam jums! Paldies par uzticēšanos.

Aicinām izmantot izdevību un līdz 31. janvārim abonēt žurnālu par izdevīgāku cenu. Aizpildot pasūtījumu un veicot apmaksu līdz 31. janvārim, gada abonements maksā tikai 8 EUR gadam! Pēc akcijas beigām abonēšanas cena būs 10 EUR gadam. Lai žurnāla pasūtīšana un piegāde sagādātu pēc iespējas mazāk problēmu, esam veikušas uzlabojumus un aicinām jūs turpmāk izmantot elektronisko pasūtīšanas sistēmu.

 • Žurnāla “Padod tālāk” 2019. gada abonements nodrošina iespēju saņemt savā draudzē vai mājas adresē 4 žurnāla eksemplārus – martā, jūnijā, septembrī un decembrī.
 • Abonēšana ir pabeigta, ja tiek veikti 2 soļi – aizpildīts elektroniskais pieteikums un veikta apmaksa uz pieteikuma anketā norādīto bankas kontu.
 • Akcijas cena 8.00 EUR ir spēkā tad, ja pieteikums un apmaksa ir veikta līdz 31.01.2019.
 • Abonējot žurnālus pēc minētā laika, maksa par gada abonēšanu tiek noteikta 10 EUR.

Lai optimizētu piegādes un loģistikas jautājumus, arī turpmāk priecāsimies par kopīgiem pasūtījumiem no draudzes.

Abonē sev un uzdāvini citiem!

Abonē šeit – https://ej.uz/PadodTalak2019

Jautājumu gadījumā raksti – padodtalak@lbds.lv

“Es Tevi augsti teikšu, mans Dievs, Tu Ķēniņ, un slavēšu Tavu Vārdu mūžīgi mūžam” Psalms 145:1

Sieviešu kalpošanas apvienības vārdā,
Agnese Megne

Aktuāli

Lūgšanu diena

Mīļās māsas!

Ceru ar jums tikties jau sestdien mūsu ikgadējā konferencē, bet šobrīd vēlos nosūtīt informāciju par pasaules lūgšanu dienu.

Šogad lūgšanu diena būs 5.novembrī, kad baptistu māsas visā pasaulē vienosies, lai lūgtu viena par otru.

Šajā saitē varat redzēt Lūgšanu dienas programmu, kur atradīsiet Bībeles studiju, dažādas pārdomas, interesantu rakstu par  vienotību caur grozu pīšanu, aktuālās lūgšanu vajadzības u.c. informāciju, kas var būt noderīga, gatavojoties Pasaules Lūgšanu dienai.

Atgādinām, ka nav stingru vadlīniju, kā savā draudzē organizēt lūgšanu dienu. Ļaujieties Svētā Gara vadībai.

Šajā reizē sievietes Klusā okeāna reģionā no dažādiem materiāliem gatavos īpašus grozus. Vispasaules Baptistu Sieviešu Lūgšanu dienā arī mēs tiekam aicinātas uzpīt Bībeles grāmatzīmi kā atgādinājumu par vienotību ar māsām visā pasaulē. Pamācību grāmatzīmes pīšanai skaties šeit.

Olle Hallesbijs savā grāmatā “Par lūgšanu” ir rakstījis: “Lūgšana vairākumam no mums padodas tik grūti tāpēc, ka mēs neesam izpratuši tās jēgu, proti, izstāstīt Jēzum savas vai citu rūpes.” Jēzus grib mūs uzklausīt un gaida, kad mēs pašas beigsim cīnīties saviem spēkiem un uzticēsim savas un citu rūpes Viņam.

Lai svētību un prieka pilna Jums katra diena!

Tiekamies sestdien!

Mīlestībā,

Agnese Megne

Aktuāli

Marija – Kristīne Nibagwire

“Es cietu un centos izdzīvot, tagad es uzplaukstu un dzīvoju, lai mainītu savu paaudzi.”

(Marie-Christine Nibagwire, 1994. gada Ruandas genocīda izdzīvotāja).

Pirms genocīda Marija-Kristīne bija laimīga, strādājot savu darbu grāmatvedībā, esot laulībā un kā divgadīgas meitas jaunā māmiņa. Viņa izbēga no šausmām bez bagāžas, naudas un dokumentiem, skrienot pāri savu tuvinieku mirušajiem ķermeņiem.

Nesot savu meitu uz muguras, Marija – Kristīne ar kājām šķērsoja trīs valstis Āfrikā, piedzīvojot ne tikai izsalkumu un badu, bet arī visāda veida cilvēktiesību pārkāpumus.

1998. gadā, izmisīgās ilgās pēc miera, drošības un pēc neskaitāmiem neveiksmīgiem patvēruma meklējumiem, viņa nelegāli iekļuva Anglijā. Par laimi, pēc rūpīgas situācijas izvērtēšanas, Lielbritānijas varas iestādes piešķīra viņai patvērumu un vēlāk arī pilsonību.

Pēc tam Marija – Kristīne varēja sazināties ar citiem Ruandas genocīda un Āfrikas karu izdzīvotājiem un kas bija nokļuvuši Rietumeiropā un Ziemeļamerikā. Viņi visi dzīvoja dziļās sāpēs dēļ zaudētiem tuviniekiem, ciešot no stresa, apjukuma un kultūršoka. Cilvēki ap viņiem, pat profesionāļi, kuriem būtu jāpalīdz, nespēja saprast to sāpju un ciešanu smagumu, ko rada tāda traģēdija kā genocīds.

2001.gadā, pēc mentoringa un bēgļu atbalsta apmācību programmas iziešanas, Marija – Kristīne aizgāja no apmaksāta iepirkumu vadītājas darba Eurostar UK, lai pilnībā nodotos Ruandas genocīda un Āfrikas karu bēgļu atbalstīšanai un palīdzētu tiem atrast drošu patvērumu.


Viņa nodibināja organizāciju “Saferefugerwanda” ar sekojošiem mērķiem:

 – Palīdzēt Ruandas genocīdā un Āfrikas karos izdzīvojušajiem atjaunot viņu dzīves un pašcieņu. To Viņa dara konsultējot un dodot padomus tiem, kuri ir Rietumos, kā arī mācot viņiem Rietumu etiķeti.

  – Veicināt izpratni par bēgļiem: kas viņi ir, kam viņi ir gājuši cauri un kā var viņiem palīdzēt un iedrošināt.

– Novērst genocīdus, karus un visa veida konfliktus: “Mēs to darām izplatot stāstus par zaudējumiem un ciešanām, ko šāda nežēlība var radīt; mēs mācām skolās, universitātēs, draudzēs, sociālās biedrībās, vietējās un starptautiskās organizācijās par vērtībām – mīlestība, vienotība, taisnīgums, tolerance un savstarpēja cieņa kā miera pamats.”

Marijai – Kristīnei Nibagvirei ir liela pieredze bēgļu padomdošanā un konsultēšanā, miera veidošanā, mediācijā, drošības un cilvēktiesību jautājumos, Rietumvalstu etiķetē. Viņai ir arī grāds kontekstuālajā teoloģijā un viņa ir licenzēta Anglijas baznīcas kalpotāja, kalpo Svētās Trīsvienības Bromptonas baznīcā, kas atrodas Kengsingtonā, Londonā. Viņa ir iedvesmojusi vairākas draudzes rūpēties par bēgļiem un ar vairākām grupām ir organizējusi projektus Āfrikā, kas palīdz gūt ienākumus jauniešiem un vecākiem, kas audzina savus bērnus vieni: šūšana, rotaslietu un grozu izgatavošana. Šādi projekti palīdz vecākiem nodrošināt savu bērnu pamatvajadzību apmierināšanu un sūtīšanu skolā. Projekti jauniešiem ir daudzus izglābuši no seksuālas vardarbības, iesaistīšanās bandās, cilvēktirdzniecības, mūsdienu verdzības un riskantiem un bīstamiem migrācijas ceļiem uz Eiropu.

Marija – Kristīne Nibagvare tekoši runā 5 valodās un ir apceļojusi vairāk kā 33 valstis. Viņa ir pazīstama ar to, ka spēj viegli komunicēt ar cilvēkiem no dažādām kultūrām, krāsām un stāvokļiem. Viņas stāsts un darbi ir publicēti dažādos žurnālos, tai skaitā “The Changemakers”, “Absolutely Notting Hill”. Viņa ir arī runājusi dažādās radiostacijās, tai skaitā “The Vatican Radio” un sniegusi intervijas televīzijas programmās Eiropā un ASV.

Esiet aicināti noskatīties arī filmu par Mariju – Kristīni “Woman on the move” šajā linkā https://vimeo.com/224536608”.

Marija – Kristīne aktīvi sniedz palīdzību savas dzīvesvietas apkaimē Zeimeļkensingtonā. Balstoties uz savu pieredzi genocīda izdzīvošanā, viņa piedāvā arī konsultācijas un atbalstu Grenfellas torņa ugunsgrēka upuriem, lai nestu dziedināšanu un mieru. Kā pateicību par sociālajām aktivitātēm Marijai – Kristīnei parlaments piešķīra”African Achievers Award” (“Āfrikas sasniegumu balvu”) 2018.gada 5.jūlijā.

Ja vēlies uzzināt vairāk par Marijas – Kristīnes un viņas bērnu liecībām, vai pievienoties kādā no augstākminētajiem projektiem, sazinies ar viņu Whatsapp +447904211018 vai rakstot uz e-pastu saferefugerwanda@gmail.com.

Jau 3.novembrī Marija viesosies Rīgā, ikgadējā Sieviešu kalposanas apvienības konferencē.

Pieteikšanās– līdz 26.oktobrim, rakstot – ska@lbds.lv vai pa telefonu 29384007

Aktuāli

Kad klusēšana nav zelts…

Ikgadējā Sieviešu kalpošanas apvienības konferences programma

03.11.2018.

9.30 – 10.00 – Dalībnieku ierašanās un rīta kafija

10.00 – 12.00 – Uzrunas, lekcijas un dziesmas

Agnese Megne – Sieviešu kalpošanas apvienības vadītāja

 • Sieviešu kalpošanas apvienības jaunumi un padarītais;
 • Pāridarījumi miesai un dvēselei – mīti un realitāte kristiešu sabiedrībā.

Inese Drēska – ārste psihoterapeite

 • Kad klusēšana nav zelts – nolieguma vai klusēšanas sekas
 • Cik ilgi sāp?
 • Tu un es – kā varam palīdzēt?
 • Pilnīga dziedināšana Kristū!

Aija Rieba – konsultante programmās “Īsta brīvība” un “Dziedināšanas laiks”, Rīgas Mateja baptistu draudze

 • Kam adresētas atveseļošanās programmas
 • Kāds ir programmu saturs
 • Norise – vadlīnijas, ilgums, izdales materiāls un video u.tml.
 • Kādi resursi ir pieejami palīdzības saņemšanai – līdzdalība grupas izveidē, norisē un vadītāju apmācībā

12.00 – 12.45 -Pusdienas

12.45 – 16.30 – Pieredze, kas satricina iekšējo pasauli

 • Liecība par ievainojumiem dvēselē un miesā (ētisku iemeslu dēļ, runātājas vārds konferences programmā netiks publiskots)

Kafijas pauze

 • Īpašā viese – Marie-Christine Nibagwire

Marie pirms Ruandas genocīda bija veiksmīga grāmatvede, mamma un sieva. No nežēlīgās cilvēku iznīcināšanas, viņai izdevās aizbēgt bez dokumentiem un naudas, nesot uz muguras savu divgadīgo bērnu. Marie ir apbrīnojamā veidā izdzīvojusi Ruandas genocīdā un ceļā uz izglābšanos ir vairākkārt piedzīvojusi, kā Dievs atkal un atkal atklāj – “Tu man esi dārga, man ir plāns Tavai dzīvei”! Neskatoties uz neaptveramajām grūtībām, Dievs ir pagodinājies un dziedinājis Marie, bagātīgi svētījis un lieto viņu visā pasaulē.

Muzikālā kalpošanas komanda – Zanda Loceniece, Marta Millere, Gita Strazdiņa, Elita Tīsa, Ieva Pozemkovska un Anda Turlute

PRAKTISKA INFORMĀCIJA

Konference notiks – Rīgas Mateja baznīcā, Matīsa ielā 50 b

Ierašanās no plkst. 9.30, plānojam beigt plkst. 16.30.

Pieteikšanās– līdz 26.oktobrim, rakstot – ska@lbds.lv vai pa telefonu 29384007.

Dalības maksa – 8 EUR, lūgums veikt iemaksu kontā:

Reliģiska organizācija “Latvijas Baptistu draudžu savienība”, 

Reģistrācijas Nr. 90000085765, 

Konts LV78 HABA 0551 0257 81989

VAIRĀK INFORMĀCIJAS