Vēstule Tev

Skrien no visa spēka!

Vai nezināt, ka skrējēji stadionā gan visi skrien, bet tikai viens dabū goda algu. Skrieniet tā, ka jūs to dabūjat.”
(1. Korintiešiem 9:24)

Tagad ir laiks atmosties, kamēr Es rūpējos par tevi, kamēr Es tevi turu un ļauju tev mīlēt. Atmosties, šodien. Pasakies par visu, kas tev ir piedots, par cilvēkiem, kurus tev dodu, par šo jauno dienu, par visu nezināmo, par iespējām. Par ko tu ceri, ka tas ir iespējams? Ko tu gribi man tagad pajautāt?

Starp mums nav nošķirtības. Aizkari ir pārrauti, un Es esmu šeit, Es liecos tev pretī. Tava brīvība un katra jaunā diena nāk no dzīvošanas Manā mīlestībā. Zini, ka esi mīlēta, un atsaucies Manai mīlestībai, Mana mīlestība līst pāri visiem, ko tu šodien satiec. Tu būsi brīva, ja pati neļausi nekam mūs šķirt, ja atmetīsi grēku – tas nevarēs mūs šķirt, ja vien pati neļausi. Un visas tavas ilgas labi mīlēt citus, būt šeit un tagad, ziedoties, padoties un domāt par citiem vairāk nekā par sevi piepildīsies dabiski. Mīlestība ir, kas tu esi, kad izvēlies Mani, un tad pazūd visa nošķirtība no Manis.

Atdod sevi visu, Mana meita.

Jēzum bija izvēle atdot sevi visu vai nē. Viņš paņēma visu grēku. Viņam nav iespējams nepildīt Manu gribu, ja viņa dzīve ir saistīta ar Mani. Tu vari visu, un tava dzīve ir pilna ar iespējām un prieku, un cerību, kad tu uzticies Man vairāk nekā sev pašai, kad tu atļauj Manam spēkam būt par tavu spēku, kad tavas vājās puses vairs nav vājās puses, bet tās kļūst arī par stiprajām pusēm.

Es tevi aicinu atmosties un iet arvien dziļāk, uzticoties Man. Es tevi aicinu dzīvot Manas mīlestības drošajā vietā, lai tu varētu iet laukā un mīlēt citus vairāk. Ir tik daudz cilvēku, kuri nepazīst šo cerību, kas ir tev, un Es tevi lūdzu atmosties un izdziedi skaļi to dzīvi, ko Es tev dodu. Tu esi svētība. Tu esi tā, kuru Es izvēlējos, lai tu mīlētu, svētītu un nestu tālāk cerību, kas ir tevī, lai citi iegūtu cerību un atsauktos Manai mīlestībai. Viņi tiek svētīti ar to mīlestību, ko Es tev dodu.

Atceries, ka nekas nestāv starp mums, Mana dārgā. Stāvi stipri savā identitātē, kas tev ir Manī. Atmosties nozīmē kārtīgi cīnīties tajā cīņā, ko Es esmu tev devis izcīnīt – un atceries, tu to dari to cilvēku dēļ, par kuriem Es zinu, ka viņi ir pazuduši. Es esmu tevi atradis. Tu esi atrasta. Tāpēc tagad atmosties, dodies ceļā. Skrien no visa spēka par tiem, kurus Es tev lieku mīlēt.

Es tev rādu, kā mīlēt. Es tev rādu, ko nozīmē dzīvot nomodā.

(Tulkots no https://www.gatherministries.com/)

Vēstule Tev

Tavs draugs

“Redzi, Es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird Manu balsi un durvis atdara, Es ieiešu pie viņa un turēšu ar viņu mielastu, un viņš ar Mani.” (Atklāsmes 3:20).

Es zinu, ka dažreiz tev ir ļoti grūti Mani sadzirdēt. Es zinu, ka tu brīnies, kā tu varētu vēl labāk klausīties, vēl dedzīgāk klausīties Manā balsī, kas skan tevī. Mani čuksti vienmēr ir pietiekami skaļi, lai tos sadzirdētu, taču arī pietiekami klusi, tāpēc tos arī ir iespējams ignorēt.

Vai tu esi aizdomājusies, ka šīs varētu būt labākās attiecības? Attiecības, kurās draugs neuzbāžas, neprasa, lai tiktu pamanīts, un nekliedz, lai tiktu sadzirdēts. Tas varētu radīt lielu troksni. Tad komunikācija būtu tikai kliegšana, tā nebūtu rūpīga, laipna, kā stiprinājums tavai sirdij.

Es esmu draugs, kas prasa, lai viņu ieaicina. Es esmu draugs, kas atrodams klusumā, klusumā tevī, viesis, kas stāv aiz durvīm un klauvē, gaida. Es esmu tepat, nevis tālu prom. Un Es tev nesaku, ka es gaidu, lai tu Mani ieaicini, lai tu justos vainīga, noskumusi vai it kā būtu zaudējusi drosmi. Es tev nesaku, ka stāvu ārpusē un gaidu, ar mērķi likt tev domāt, ka tev ir jāstrādā vairāk, jāklausās labāk, jābūt laipnākai meitai pret Mani.

Es esmu tavs draugs, un Es tevi mīlu. Un es ilgojos pēc draugiem, kuri mīl un pamāca viens otru, un izrāda viens otram laipnību. Tu vari mani sadzirdēt. Tu vari būt tāds draugs, kopā ar Mani…

Es gribu, lai tu zini, ka es esmu draugs, kas tevi nepievils. Es esmu draugs, kas būs stiprs, kad tev vajadzēs, lai Es tāds esmu. Es esmu draugs, kas dos tev cerības vārdus, kad tu jutīsies noskumusi vai vīlusies. Es esmu draugs, kurš saprot, ko tu domā ar vārdiem „es iekšēji mirstu” un „es esmu tik vientuļa”, un kad tu jūties pazudusi un baidies no klusuma.

Es esmu draugs, kuru var sadzirdēt, pat par spīti troksnim. Jebkurā situācijā tava sirds var tikt pieskaņota Man. Taču klusumā ir vieglāk Mani sadzirdēt. Tu vari būt aizņemta un rosīga. Bet atceries, ka

Es esmu draugs, kas tev palīdz mīlēt citus. Un, ja tu Mani neielaidīsi iekšā tavās attiecībās, tavā darbā, tajos brīžos, kad tu dari un ej, un centies, tu iekšēji jutīsies tukša. Tu jutīsies viena.

Es esmu draugs, kas zina visu par tevi un zina, ka tu patiešām vari Mani sadzirdēt.

Klausies.

Vai man ienākt?

( Tulkots no https://www.gatherministries.com/)