Pasaules baptistu sieviešu Lūgšanu diena

Kad mēs ceļamies, Viņš spīd caur kalpošanu.

Jau 58 gadu garumā, baptistu sievietes, dažādās pasaules valstīs, tiekas novembra pirmajā pirmdienā, lai kopīgi studētu Dieva Vārdu un lūgtu. Pasaules Baptistu sieviešu savienība aptver 7 kontinentus – 151 valsti. Arī Latvijas Baptistu sieviešu kalpošanas apvienība ir daļa no savienības, un aicina sievietes šajā dienā pulcēties kopā, atverot savas draudzes vai mājas durvis citām sievietēm. Nav konkrētu vadlīniju un nosacījumu, kā organizēt šo dienu, galvenā ir sirds attieksme un vēlme iestāties lūgšanās. Katru gadu ir kāda vienojoša tēma, par kuru tiekam aicinātas domāt un lūgt. Šajā gadā mēs tiekam mudinātas īpaši domāt par kalpošanu. Kalpošana ar pareizu sirds attieksmi:

 1. Ļauj mums atklāt un attīstīt Sv.Gara dāvanas (1.Kor 12)
 2. Ļauj piedzīvot brīnumus (Jāņa 2)
 3. Ļauj piedzīvot prieku un mieru, kas rodas no paklausības Kungam (1.Pēt 4:10-11)
 4. Palīdz mums kļūt līdzīgākiem Jēzum.  Tas notiek, kad fokusējamies uz citiem, nevis sevi.  Mēs sākam citus redzēt ar Jēzus acīm un sākam redzēt Jēzu citos (Mateja 25:40)
 5. Vieno mūs ar citiem kristiešiem, kuri mums palīdz sekot Jēzum, jo strādājam kopā. Tas ir Dieva plāns, kā baznīcai būtu jāstrādā. (Ebrejiem 10:24-25)
 6. Stiprina mūsu ticību. Kad mēs izejam ārpus savas komforta zonas, Dievs atklāj jaunu potenciālu mūsos un visā draudzē.
 7. Ļauj piedzīvot Dieva klātbūtni jaunos veidos. Iedrošinājums un dziedināšana iet roku rokā.  Mēs esam iedrošināti, kad iedrošinām citus un piedzīvojam viņu dziedināšanu. 
 8. Ir laba dvēselei. Pētījumi rāda, ka brīvprātīga kalpošana ir laba prātam un ķermenim, atvieglojot depresijas un trauksmes simptomus. 
 9. Izmanto mūsu dāvanām, rada degsmi, veicina pašapziņu, dod spēku un enerģiju. 

Pasaules Baptistu sieviešu apvienības prezidente Ksenija Magda atgādina, ka ir gandrīz nevajadzīgi iedrošināt sievietes kalpot, drīzāk būtu sievietes jāmudina kalpošanu nepadarīt par krišanu verdzībā. Bībele parāda atšķirību starp būšanu par mantinieku mājās un būšanu par vergu (skatīt Gal3:23-4:9 vai Jāņa 15:14-17). Vergam ir jākalpo savam saimniekam, un reti viņa paša vajadzības tiek pamanītas vai apmierinātas, bet par saimnieka meitu rūpējas saimnieks un viss, ko viņa mājās dara, ir no brīvas gribas.

Ksenija Magda uzsver, ka Dievs neradīja cilvēkus, lai viņi būtu vergi kādam. “Kad mēs krītam verdzībā, mēs esam ļāvuši lietām un cilvēkiem kļūt par mūsu ‘’dieviem’’, kuri pieprasa nepamatotas lietas no mums. Kā vergus mūs vada bailes no soda un ‘’dievu’’ reakcijas.  Pat mūsu grēcīgā un egoistiskā daba ir šāds ‘’dievs’’. Kad mēs jūtamies pārņemtas ar kalpošanu, mums sev jāuzdod tieši un konkrēti jautājumi: “Kāpēc es to daru? Piemēram, kāpēc es visu laiku tīru? No kā es baidos? Ko es gribu panākt ar šo visu Vai man vajag, lai cilvēki mani mīlētu vairāk?” Mēs esam saimnieces, bet uzvedamies kā verdzenes. Līdzīgi kā pazudušais dēls stāstā par pazudušo dēlu (Lūkas 15), mēs nezinām (nepievēršam tik lielu nozīmi), ka nespējam nopelnīt pieņemšanu, jo tas viss jau ir mūsu. (1.Kor3:21-23). Šādi pamatojot, mēs zinām, ka kalpojam kā Dieva meitas. Mēs zinām, ka piederam Viņam un mums nekas nav jānopelna darot. Mēs dzīvojam, jo esam Dieva mīlētas. Mēs pavadām laiku pie Viņa galda, runājoties ar Viņu un iepazīstot Viņa prātu. Kad kalpojam Dievam, mēs to darām labprātīgi, jo mēs gribam ieguldīt mūsu saimniecībā. Mierīgais un steidzīgais laiks saplūst. Mūsu Tēvs, kura bērni un mantinieki mēs esam, rūpējas par mūsu vajadzībām. Mēs nestrādājam baiļu vai vainas vadītas, lai nopelnītu iztikšanu. Mēs spīdam, kad kalpojam. Tēva mantojums kļūst pilnībā redzams, kad kalpojot izmantojam savas dāvanas un mīlam to, ko darām. Patiesa kalpošana, mūs piepilda, nevis iztukšo. Mīļās māsas, uzdodiet sarežģītus jautājumus lūgšanu laikā, un vēlāk spīdiet šajā pasaulē, kalpojot ar mīlestības pilnu sirdi” –tā mūs uzrunā Pasaules Baptistu sieviešu apvienības prezidente Ksenija Magda.

Kāpēc lūgšanu diena?

Pasaules baptistu sieviešu lūgšanu diena ir skaists apliecinājums Pasaules baptistu sieviešu kopienas vienotībai. Lūgšanu dienai ir divas svarīgas sastāvdaļas: lūgšana un došana. Mēs piederam kopā Kungam un lūgšana ir viens no veidiem, kā mēs varam turēties kopā vienotībā, bet otrs veids – mēs varam dot tiem, kuriem vairāk ir nepieciešams. Tāpēc katru gadu šajā dienā, sievietes ir aicinātas vākt ziedojumus, lai atbalstītu dažādas vajadzības.

Lūgšanas dienas ziedojumi palīdz nosegt gan administratīvos izdevums, kas saistīti ar lūgšanu dienas organizēšanu visā pasaulē, gan nodrošina iespēju finansiāli atbalstīt lūgšanu vajadzības, projektus. 

Lūgšanu dienā savākto ziedojumu izlietojums

Ziedojumi sedz projektus un kalpošanu – 50% no saziedotā globāli, 50%- kontinentālā līmenī. 

 1. Virtuāli- elektroniskais žurnāls, ikmēneša e-vēstule, mājaslapa, Facebook, blogi.
 2. Personiski pasākumi- četrgadīga vadības konference, dalības maksas, teoloģiskie semināri, jaunu sieviešu konsultācijas u.c.pasākumi.
 3. Caur lūgšanu- Lūgšanu diena (veicināšana, projekts, printēšana un programmas izsūtīšana)
 4. Atbalsta Lūgšanu dienas projektus, lai sasniegtu vajadzības visā pasaulē. 
 5. Uzturot pasaules biroju (administratīvās izmaksas).

Kontinentāli:

1. Palīdz jaunajām baptistu sieviešu organizācijām. 

2. Atbalsta īpašas programmas, kas iekļauj evaņģelizāciju un sieviešu konferences. 

3. Atbalsta lūgšanu dienu projektus. 

4. Nodrošina līdzekļus sieviešu tikšanās reizēm, lai nodrošinātu īpašas vajadzības.

5. Nodrošina dalības maksu kontinentiālām tikšanām, kuras notiek reizi piecos gados. 

6. Nodrošina ceļa izdevumus Kontinentiālajam savienības darbiniekiem, lai iedrošinātu nacionālā līmeņa baptistu sieviešu kalpošanas. 

7. Kompensē Kontinentiālās savienības administratīvās darbības izmaksas. 

LŪGŠANU CEĻVEDIS

Eiropa

Mīlestības trūkums kristiešu vidū aizvien pieaug, tāpēc aizvien mazāk kristiešu iesaistās draudzes dzīvē un nododas kalpošanai Tam Kungam. 

Lūdziet, lai kristieši piedzīvo prieku kalpojot Kristum caur kalpošanu citiem cilvēkiem. Lūdziet pēc jaunas dedzības Kristū.  Lūdziet, lai sievietes nepazaudē pirmo mīlestību uz Kristu ikdienas skrējienā. Lūdziet, lai kristiešu ģimenes paliek stipras Dievā, neskatoties uz augstajiem šķiršanās rādītājiem un nestabilitāti attiecībās. Lūdziet, lai vardarības ģimenē jautājums tiktu pacelts un risināts nacionālā līmenī. Lūdziet, lai seko atbilstoši rīcība, kad tas notiek kristiešu ģimenēs. Lūdziet, lai baptistu sievietes būtu labs paraugs saviem bērniem un nākošajām paaudzēm.  Lūdziet, lai jauniešus vada Svētais Gars un savu identitāti viņi atrod Dievā, nevis pasaulē. 

KLUSĀ OKEĀNA VALSTIS

Papua Jaungvineja

Lūdziet, lai sievietes tiktu iedrošinātas vadītāju apmācībās un stiprinātas viņu kalpošanā. Lūdziet par drosmi, jaunu vadību un vīziju, mērķi kopā ar visām sievietēm. 

Austrālija

Lūdziet, lai parādās jaunas sieviešu vadītājas un iespējas viņām augt, meklēt jaunu redzējumu, struktūras stratēģijas un turpinātu kopību ar esošo vadību. Lūdziet par finansiālu atbalstu, iespēju sadarboties ar citiem reģioniem. 

Jaunzēlande

Lūdziet, lai vairāk kristiešu sievietes iesaistās Valsts Sieviešu padomē, kurai ir kristīgas saknes, bet tagad ir sekulāra vide. Lūdziet, lai sieviešu līderes iesakņojas savā aicinājumā. Lūdziet par līdzekļiem sieviešu apmācībai teoloģijas seminārā. 

Fidži

Lūdziet par darbnīcām, lai ekipētu sieviešu līderes kļūt proaktīvas risinot sociālus jautājumus viņu kompetencēs un atrodot risinājumus no bibliskas perspektīvas  un ir izpratne par Nelaimju Riska Vadīšanu. 

Rietumu Papua

Lūdziet par jaunām sieviešu vadītājām, kuras ieņem augstus amatus vadībā  un pasaulīgās organizācijās, lai viņas būtu stipras un drosmīgas ietekmēt darba vietas, pasludinot evaņģēliju. Lūdziet par vienotību izpildvaras biedru starpā. Lūdziet par jauniem plāniem Rietumu Papua māsām visās trīs sadraudzības kopienās. 

KARĪBU JŪRAS REĢIONS

Lūdziet, lai vardarbības posts pret sievietēm mazinātos un vīrieši piepildītu savas lomas kā tēvi un vīri saskaņā ar Dieva Vārdu. 

Lūdziet, lai personas, kuras ir iesaistītas cilvēku tirdzniecībā un citās kriminālās aktivitātēs, iepazītu Dieva žēlastību un Glābēju Jēzu Kristu. 

ĀFRIKA

Par spīti islāma aktivitātēm Āfrikā, lūdziet, lai Dievs dod gudrību iepazīt īsto un mīlošo Dievu caur mīlošiem cilvēkiem, kuri ar viņiem dalās savās cerībās un bailēs, sapņos un vīzijās, tā, ka viņi var nākt kopā un veidot ilgtermiņa attiecības. 

Lūdziet, lai baptistu sievietes dzīvo piepildītas ar spēku un ticību, un varētu dalīties ar Jēzus mīlestību un piedošanu savās draudzēs, ģimenēs, draugu, kolēģu, kaimiņu vidū, ar ienaidniekiem, kā arī citu kultūru un valodu cilvēkiem. 

Lūdziet par mīlestību, mieru, atjaunošanu, dziedināšanu, samierināšanos nemieru pilnajās valstīs. 

Lūdziet par valdību un vadošos amatos esošiem cilvēkiem, lai Dievs vada viņu domas, lēmumus un darbības. Lai Dievs dod viņiem dievbijīgus un gudrus padomdevējus, kas viņus ietekmē pozitīvi. 

ĀZIJA

Lūdziet par spēcīgu atbalstu no mācītājiem/draudžu vadītājiem sieviešu kalpošanas un sieviešu organizāciju stiprināšanu Āzijas valstīs. 

Lūdziet par sieviešu grupu vienotību, kalpojot Kristum. 

Lūdziet par visām sieviešu līderēm/ komisijām/darbiniecēm, lai tām ir laba veselība, miers, mīlestība, prieks, uzticamība, laba vīzija un vadība no Dieva, kalpojot Viņam. 

Lūdziet, lai Dievs ceļ sieviešu līderes, kuras stāv par Kristu un sasniedz cilvēkus caur mīlestību darbībā. 

Lūdziet par mieru un taisnību politiskajā situācijā un gaidāmajās vēlēšanās visās Āzijas valstīs. Lūdziet par Mjanmu, lai tajā ir  īsts miers un samierināšanās.  Lūdziet par Ziemeļkorejas un Dienvidkorejas atkalapvienošanos, lai jauna, vienota Koreja kalpo Dieva valstībai.

LATĪŅAMERIKA

Pateicība Dievam par skaisto ainavu un auglīgajām zemēm Latīņamerikā, mūsu cilvēku pazemību,  četriem gadalaikiem, brīvību sludināt Dieva Vārdu.

Lūdziet par žēlastību katrai valdībai. Lūdziet, lai beigtu lietot un pieņemt grēcīgus likumus. Lūdziet, lai narkotiku tirdzniecība un laupīšanas beigtos. Lūdziet par iedrošinājumu sludināt evaņģēliju sieviešu seksuālās tirdzniecības upuriem, bezpajumtniekiem, slimajiem, tautām un vientuļajiem cilvēkiem. Lūdziet par jauniem garīgajiem vadītājiem. 

ZIEMEĻAMERIKA

Lūdziet, lai Ziemeļamerikas baptistu sievietes paplašina savas robežas, iesaistot kalpošanas darbā sievietes, kuras šobrīd aktīvi nekalpo, lai kopā mēs spētu aizsniegt ievainotās sievietes un bērnus ar Kristus mīlestību.  Lūdziet, lai Dievs atbrīvo sievietes un meitenes, kuras piedzīvo jebkādu  ar dzimumu saistītu vardarbību. Lūdziet, lai par spīti mūsu bailēm, atšķirībām un šaubām mēs aizsniegtu ar Kristus mīlestību tos, kuri bēg no politiskas, sociālas un ekonomiskas nebrīves, kuri apmetās mūsu kaimiņos vai apmeklē mūsu kopienu. 

Lūdziet, lai Dievs mūs lieto sieviešu un bērnu, kuri piedzīvo dažādu formu netaisnību, dzīvēs, ka mēs spējam ienest pārmaiņas.  Lūdziet par sievietēm, kuras atrodas cietumā. Daudzas no viņām ir mātes, kā arī cieš no mentālās veselības vai atkarības problēmām. 

Karību reģiona baptistu sieviešu apvienības prezidentes Yvonne Pitter pārdomas 

 par Lūgšanu dienu:

“Reizēm kristieši nekalpo attaisnojoties ar laika trūkumu, īpašu prasmju trūkumu vai domājot, ka,,viņiem mani nevajag’’. Tomēr Dievs neaicina ekipētos, Dievs ekipē aicinātos.  Bībele stāsta, kā Dievs ir lietojis cilvēkus ar līdzīgām šaubām, lai mainītu vēsturi: 

 • Mozus- viņam nebija vadītāja vai runātāja dotību, bet Dievs viņu lietoja, lai izvestu Izraēlu ārā no verdzības. 
 • Dāvids- jaunākais no saviem brāļiem, bet Dievs viņu lietoja, lai sakautu milzi. Galu galā kronēja viņu par karali. 
 • Pāvils- pirms satika Jēzu bija kristiešu slepkava, vēlāk kļuva par vienu no augstāk novērtētākajiem un ražīgākajiem draudžu dibinātājiem vēsturē.

Dievs negrib vienkārši strādāt caur Tevi, Viņš grib strādāt Tevī. Māsas, Dievs svētī jūs, piedaloties šī gada lūgšanu dienā, un tad ceļaties, spīdiet caur kalpošanu”. 

Papildus informācijai par Lūgšanu dienu, aicinām apmeklēt www.facebook.com/BWAWomensDepartment/, it īpaši tuvojoties Lūgšanu dienai. Būs skatāmas bildes no tūkstošiem pasākumu dažādos reģionos, kuri arī piedalās Lūgšanu dienā.