Lūgšanu ceļvedis PASAULES BAPTISTU SIEVIEŠU Lūgšanu Dienai

Šajā dienā, mēs tiekam aicinātas iestāties par sievietēm visā pasaulē.

ĀZIJAS BAPTISTU SIEVIEŠU SAVIENĪBA

Dārgais Debesu Tēvs,

būt vienotām ar vienu sirdi, vienu balsi – tā ir tāda privilēģija. Mēs Tevi slavējam un pienesam lūgumus Tava žēlastības troņa priekšā. Par spīti mūsu vājumam un trūkumiem, Tu tomēr mūs sadzirdi un uzklausi mūsu lūgumus pēc Savas gudrības. Pazemībā lūdzam, ka Tavs Gars turpina mūs mudināt uz paklausīšanu Tavai gudrībai un vadībai.

Mēs uzticam Tev, Tavai mīlestībai un vadīšanai 34 Āzijas savienības locekļus no 19 valstīm. Liec mums celties un spīdēt kalpošanai arī līdz šim neaizsniegtās vietās un situācijās. Dāvā mums spēku un drosmi to veikt, neskatoties uz mūsu vecumu vai veselības stāvokli. Lūdzam, lai spēcīgākie stiprina tos, kas vājāki. Mēs tiecamies pēc atjaunotnes un stiprinājuma kalpošanā, izkāpjot no savām komforta zonām un aizsniedzot tos, kam vajadzīga palīdzība. Lūdzam par visām nācijām mūsu kontinentā, lai tās piedzīvo izaugsmi un politisko stabilitāti. Tāpat arī lūdzam un ilgojamies pēc dienas, kad uzvarēs taisnīgums, lai arī mēs sava mūža laikā to varam nepieredzēt. Ticam, ka lūgšanas ir spēcīgas, jo darbojamies visvarenā Dieva darbā, kurš ir ar mums. Visvairāk par visu – ļauj mums vienmēr atcerēties Lielās pavēles uzdevumu, taču būt pazemīgiem, jo tikai Tu vari mūs tajā lietot, ne mēs paši savā spēkā. Šķīstī mūs, ka topam labi un derīgi trauki Tavai valstībai. Ļauj mums arī sapņot tādus sapņus, kas pagodinātu Tavu vārdu, lai šīs ieceres kļūst par mūsu motivāciju; lai tās var īstenoties. Jēzus vārdā, āmen.

Lūdziet par Āzijas Baptistu sieviešu savienības dalībvalstīm


Honkonga – lūdziet par mieru un kārtību. Lūdziet par jaunatni, lai tā rīkotos gudri un adekvāti, nevis uzbrūkoši pret pārējo sabiedrību, kas jau tā ir nomākta. Lūgsim, lai draudzes gudri iesaistās šajā saspīlējumā, lai tiktu mazināta šī robeža starp sabiedrības grupām.

Indonēzija, Mjanma, Vjetnama – lūdziet, lai etnisko konfliktu radītā barjera tiktu novērsta un lai tautas aizvien vairāk piedzīvo stabilitāti, progresu. Lūdziet par draudzēm, lai tās kļūtu vairāk vienotas, lai kristieši turpina dedzīgi dalīties ar Dieva Vārdu par spīti vajāšanām.

Ķīna, Indija, Mjanma, Pakistāna – lūdziet, lai tiktu izbeigtas kristiešu vajāšanas šajās valstīs. Lūdziet par kristiešu drosmi dalīties ar evaņģēliju, par spīti valstīs pastāvošajiem ierobežojumiem, lai aizvien vairāk siržu tiek aizsniegtas un izglābtas. Lūdziet, lai sociālā nevienlīdzība pret sievietēm tiktu izskausta.

Bangladeša, Indonēzija, Šrilanka, Taizeme – lūdziet par šo valstu politisko stabilitāti. Lūdziet īpaši par tām valstīm, kuras piemeklē dabas katastrofas (Indonēzija, Indija, Japāna u.c.)

Ziemeļkoreja un Dienvidkoreja – lūgsim, lai šīs valstis kļūtu par vienu, gatavu kalpot Dieva valstības darbam. Lūdziet, lai māsas Dienvidkorejā ar Dieva palīgu spētu ietekmēt tautu uz labu, īpaši uzrunājot jaunāko paaudzi būt kalpotājiem ar pazemīgām un lūgšanu pilnām sirdīm.

Filipīnas – lūgsim, lai ierosinātais likumprojekts „Par viendzimuma laulību, šķiršanos un „SOGIE” likums” netiktu pieņemts. Lūdziet, lai Dievs caur Svēto Garu vada un iedrošina ticīgos dalīties Evaņģēlija vēstī ar nekristiešiem.

Pateicība par Āzijas baptistu sieviešu savienību:
⦁ Slava Dievam par savienības jauno padomi, kuru vada Dr. Vernette Myint Myint San no Mjanmas. Pateicamies Dievam par veiksmīgu Vadītāju sanāksmi 2019. g. augustā.
⦁ Slava Dievam par vadības efektivitāti, godīgumu un sadarbību savienības locekļu starpā. Lūdzam, ka pievienotos gados jaunāki vadītāji.
⦁ Pateicība Dievam par savienības paplašināšanos, arvien aizsniedzot valstis, kas vēl nav kļuvušas par dalībvalstīm.
⦁ Lūdzam par atjaunotu vīziju un degsmi mūsos, lai vienmēr paturam prātā Kristus Lielo pavēli, kas uzticēta mums.
Slavējam Dievu par visām svētībām, ko esam saņēmuši pēdējo gadu laikā. Lai varam par visu pateikties un dot godu Dievam.

ZIEMEĻAMERIKAS BAPTISTU SIEVIEŠU SAVIENĪBA

Lūgsim: Žēlastības Dievs, mēs pateicamies, ka Tu esi aicinājis baptistu sievietes darboties šeit, Ziemeļamerikā, tieši šī laika apstākļos. Mēs lūdzam, lai Tu palīdzi novērsties no cilvēciskajiem prāta pieņēmumiem, bet paplašini mūsu redzesloku un virzi mūs ārpus komforta zonas, lai aizsniegtu vairāk sieviešu Tavas valstības dēļ. Mēs paļaujamies uz Tavu apsolījumu, kas rakstīts Mateja 7:18 – „ikviens, kas lūdz, dabū, un, kas meklē, atrod, un tam, kas klaudzina, taps atvērts.” Mēs pateicamies par to, kā Tu aizvien palielini māsu skaitu, kuras atsaucas.

Lūgsim: Tēvs, paldies, ka Tu esi aicinājis dažādu vecumu sievietes, kā arī no dažādām situācijām un dzīves vidēm, lai visas būtu daļa no Tavas ģimenes un būtu gaisma un liecība šai pasaulei. Tavs Vārds māca, ka mēs visi esam vienā Garā kristīti par vienu miesu un esam daļa no vienas miesas – Kristus miesas. Palīdzi, ka varam uzrunāt un pieņemt sievietes, neskatoties uz viņu vecumu, tautību, ādas krāsu vai politisko nostāju, bet ka viņas (un arī mēs) pāri visam vēlamies meklēt Tavu gribu un to piepildīt. (1. Korintiešiem 12:12-13)

Lūgsim: Debesu Tēvs, Tavs vārds atgādina, ka viena no Jēzus prioritātēm bija aizstāvēt tos, kas viegli ievainojami un trūcīgi. Dāvā mums drosmi runāt to vārdā, kuriem nav savas balss; aizstāvēt tos, kas ir visu pamesti; iestāties par nomocīto un nabago tiesībām. (Sal. pam. 31:8-9)

Lūgsim: Dārgais Tēvs, paldies par šo brīnišķo zemi, ko Tu esi radījis, paldies Tev par dažādajiem resursiem, kurus Tu esi uzticējis mums. Māci mums būt uzticīgiem pārvaldniekiem, kuri šo zemi neizmanto ar ļaunprātību vai nolaidību, bet gan rūpējas par to. Palīdzi to pasargāt mūsu nākamajām paaudzēm. Paldies Tev, ka uztici mums gādāt par Tavu radību. Lūdzam, lai dabas resursi tiktu gudri lietoti visu ļaužu labā. (Psalmi 24:1)

Lūgsim: Tēvs, mēs lūdzam, ka Tu uzrunātu sievietes starp mums, kas kļūtu dievbijīgas līderes kā Estere no Bībeles. Lūgšanu sievietes, kuras apzinās notiekošo garīgo cīņu šai pasaulē, kuras bīstas Tevi, bet ir bez bailēm savā kalpošanas darbā Tev. Sievietes, kuras Tava Vārda dēļ gatavas uzņemties risku; kuras iedvesmo un motivē apkārtējos kalpošanai. Māci viņām uzticēt savus darbus Tev, jo Tavā Vārdā sacīts, ka Tu tad īstenosi viņu plānus. (Sal. pam. 16:3)

Lūgsim: Žēlīgais Tēvs, mēs esam pateicīgi par to darbu, ko Ziemeļamerikas savienība veic, kalpojot neaizsargātākām iedzīvotāju grupām. Lūdzam, lai piedzīvojam aizvien jaunas sadarbošanās iespējas, ciešāku saikni, daloties idejās un pieredzē ar cilvēkiem. Palīdzi veidot uzticamu tīklu un atbalsta sistēmu viens otram, lai Tava valstība ietu plašumā. (Efeziešiem 4:11-13)

Lūgsim: Uzticīgais Tēvs, pateicamies, ka Tu esi šīs zemes radītājs, Tev pieder viss, kas uz tās. Tu pārzini tos resursus, kas mums vajadzīgi, lai darītu Tavu darbu šeit. Tavs apsolījums ir, ka Tu uzklausīsi mūsu lūgumus un dosi to, kas mums nepieciešams – ja mēs lūgsim Tavā vārdā un pēc Tava labā prāta. Mēs uzticamies Tev ar stipru cerību, ka Tu mūs esi dzirdējis un gādāsi pēc Savas žēlastības. (1. Jāņa vēstule 5:14-15)

Lūgšanu vajadzības

Tiecoties arvien paplašināt savas robežas, pazemībā lūdzam, lai Dievs uzrāda, kā mums būtu jātop „stieptām un mīcītām”, kā arī meklējam iespējas, kad varam savam ikdienas līdzcilvēku lokam vēl vairāk būt Kristus mīlestības nesēji.

Lūdziet, lai māsas Ziemeļamerikā neatkarīgi no gadu skaita, izglītības līmeņa, ādas krāsas un politiskās piederības justos aicinātas un iedrošinātas iesaistīties Ziemeļamerikas savienības kalpošanā.

Lūdziet, lai Dieva stiprinājums būtu ar māsām, kad nepieciešams iestāties pret jebkāda veida netaisnību un pāridarījumiem, ko šajā sabiedrībā piedzīvo gan pieaugušas sievietes, gan jaunas meitenes. Lūdziet pēc vienotības starp baptistu māsām, kad sabiedrībā nepieciešams veicināt cieņu un rūpes par visiem līdzcilvēkiem. Lūgsim, lai Dievs aicina līderus ar atvērtu sirdi Tev – kuri būtu vērtīgs paraugs citiem cilvēkiem gan draudzēs, gan apkārtnē.

Lūdziet par sadarbošanās iespēju pavairošanos un veselīgām attiecībām Ziemeļamerikas savienības locekļu starpā, lai ikviena kalpošana tiktu stiprināta un augtu.

Lūgsim, lai Dievs bagātīgi svētī un sniedz resursu iespējas, ka mēs kļūtu par svētību citiem, jo īpaši palīdzot „vismazākajiem” mūsu sabiedrībā.

AUSTRĀLIJAS UN OKEĀNIJAS BAPTISTU SIEVIETES

Lūgšanu vajadzības
⦁ Lūdziet par taisnīgumu un neatkarību Rietumpapua teritorijai.
⦁ Lūdziet, lai tiktu atcelti likumi, kuri dažās valstīs legalizēs eitanāziju, abortus un marihuānu.
⦁ Lūgsim, lai mazinātos vardarbība ģimenē un tās graujošā ietekme. Tieši mūsu valstīs tiek piefiksēti vieni no augstākajiem šīs vardarbības paveida rādītājiem.
⦁ Lūgsim par nevēlamajām izmaiņām, kas diemžēl notiek dabā: okeāna rifu noārdīšanos (piesārņojuma, klimata izmaiņu, koraļļu postīšanas u.c. iemeslu dēļ), par salu drošību, kuras apdraud kāpjošais ūdens līmenis.
⦁ Lūdziet par Papua-Jaungvinejas sievietēm un viņu jaunajām draudzībām; par sieviešu garīgo izaugsmi un stabilitāti.
⦁ Lūdziet par jaunajām vadītāju komandām, kas kalpo gan savās valstīs, gan starptautiskajā līmenī. Lai vadītāji būtu vienoti un paļautos uz dievišķu gudrību, darbojoties savos pienākumos.
⦁ Lūdziet par dalībnieku skaitlisku pieaugumu konferencēs, pasākumos un sadraudzības aktivitātēs.
⦁ Slavējam Dievu, ka Viņš ir izraudzījis Kārenu Vilsoni no Austrālijas, kas tikusi apstiprināta amatā kā jaunā Pasaules Baptistu sieviešu prezidente (2020-2025)
⦁ Pateicība Dievam par Fidži un Jaunzēlandes baptistu savienību vadītājiem, par viņu atklāto atbalstu sievietēm.


ĀFRIKAS BAPTISTU SIEVIEŠU SAVIENĪBA

Lūgšanu vajadzības
⦁ Lūdzam, lai Dievs īpaši aicina sievietes šajā paaudzē, kuras paplašinātu Viņa darbu Āfrikā un ārpus tās.
⦁ Lūdzam, ka Dievs atjaunotu degsmi Āfrikas baptistu sieviešu sirdīs par misijas lauku un evaņģelizāciju.
⦁ Lūdzam, lai draudzes labi sadarbojas ar valdībām un partneru organizācijām, lai tiek atbalstīti neaizsargātākie ļaudis mūsu sabiedrībā, kā arī savstarpēji tiktu risināti problēmjautājumi par viendzimuma attiecībām.
⦁ No sirds lūdzam, lai Dievs aicina paļāvīgus, drosmīgus līderus, kuri izmainīs esošo politisko un ekonomisko sistēmu – īstenojot labu pārvaldīšanu, kas veicinātu ekonomisko izaugsmi; radītu jaunas darbavietas; uzlabotu dzīves apstākļus iedzīvotājiem, kas dzīvo zem nabadzības sliekšņa.
⦁ Lūdziet par mieru pasaulē, par pamiera iestāšanos atsevišķās teritorijās. Lai salauztās sirdis top dziedinātas, lai rod mieru pie Jēzus nemainīgās labestības un uzticamības.
⦁ Esam pateicīgi par Dieva nemainīgo spēku, kas parādās mūsu dzīvēs.
⦁ Slavējam Dievu, ka 2019. g. aprīlī Nigērijas sieviešu-misionāru savienība svinēja savas pastāvēšanas 100 gadus.
⦁ Pateicamies par Dieva vadību misijas projektā lauku apvidū Kotdivuārā.
⦁ Slava Dievam, ka, pateicoties lūgšanu māsām un brāļiem, var augt draudze.
⦁ Pateicamies par māsām, kuras kalpo no visas sirds, neraugoties uz diskriminējošiem un vardarbīgiem apstākļiem, kas tiek vērsti pret viņām. Mēs lūdzam nepārtrauktu stiprinājumu un drosmi no Dieva.

DIENVIDAMERIKAS BAPTISTU SIEVIEŠU SAVIENĪBA

Lūgšanu vajadzības
⦁ Lūdziet, lai Dienvidamerikā ievieš gaidīto bezmaksas tālruņa līniju SOS zvaniem sievietēm, kuras cieš no vardarbības vai tām iestājusies negribēta grūtniecība.
⦁ Lūdziet par mūsu valstu vadītājiem, lai nepastāv korupcija, lai taisnīgums uzvar visos līmeņos, lai vairs nav vardarbības, narkotiku tirdzniecības, nolaupīšanas un cilvēku tirdzniecības. Lai Tas Kungs uzrunā drosmīgas sievietes rīkoties un mudināt uz patiesību visus, kas sadzird.
⦁ Lūgsim par evaņģelizāciju mūsu Dienvidamerikā un Latīņamerikas valstīs. Lūgsim pēc radošuma, jaunām iespējām dalīties; lai evaņģelizācijas aktivitātes katrā valstī aizsniedz dzirdīgas ausis un pie Kristus atgrieztos simti un tūkstoši. Lūdzam, lai Dieva vārds izplatās klīnikās, slimnīcās, veselības centros, cietumos.
⦁ Lūdziet par situāciju, kas radusies kādā no valstīm, kur ierodas imigrantu karavānas. Lūdziet par iespēju mums dalīties glābšanas vēstī ar šiem imigrantiem.
⦁ Lūdziet par 11 sociālajiem projektiem, kurus mēs kā Dienvidamerikas savienība atbalstām.
⦁ Lūdziet, lai skaitliski vairotos PEPE programmas (bērnu audzināšanā).
⦁ Lūgsim par „Plānu Obrera” un misionāru grupu programmām.
⦁ Lūdziet par vīriem, kuri vēl nepazīst Kristu. Lai mūsu kā sievu dzīve ir paraugs mūsu vīriem. (1. Pētera vēstule 3:1)

EIROPAS BAPTISTU SIEVIEŠU SAVIENĪBA

Lūgšanu vajadzības
⦁ Lūdziet par mieru Tuvajos Austrumos. Dzīvošanas apstākļi bēgļu nometnēs ir ļoti smagi. Vairums bēgļu cenšas tikt uz Eiropu, taču ceļā ir slikti apstākļi un šie cilvēki mērķa valstīs ne vienmēr tiek laipni uzņemti. Lūgsim, lai patvērumu dodošās valstis viņus ieraudzītu ar Kristus acīm; lai ikviens bārenis atrastu ģimeni.
⦁ Lūdziet par atmodu Eiropā, kur liela daļa kristiešu ir egocentriski un remdeni savā ticībā. Lūgsim, lai tie atgriežas un kļūst dedzīgi Kristum.
⦁ Lūgsim par valstīm gan Eiropā, gan Tuvajos Austrumos, kas joprojām piedzīvo ekonomisko krīzi un tās sekas.
⦁ Lūdziet, lai valstu autoritātes cīnās pret mūsdienu verdzību un cilvēku tirdzniecību (sievietes, bērni, vīrieši – jauni strādnieki – dodoties no Austrumeiropas uz Rietumeiropu).
⦁ Lūdziet par bērniem un jauniešiem – kuri bieži pazaudējuši cerību, kuri neapzinās savu vērtību un jūtas pazuduši – lai viņi sastop Jēzu, kurš ir Ceļš, Patiesība, Dzīvība.
⦁ Lūdziet par tiem, kuri piedzīvo vajāšanas savas ticības dēļ.

KARĪBU JŪRAS REĢIONA BAPTISTU SIEVIETES

Lūgšanu vajadzības
⦁ Lūdzam, ka politiķi atdotu savas dzīves Jēzum Kristum un ka viņi tiektos pēc Dieva vadības un pamudinājuma, izdarot pareizas izvēles par labu mūsu salām un iedzīvotājiem.
⦁ Lūgsim par bērniem, kuri cieš no jebkāda veida apcelšanas skolā vai mājās. Lūgsim, lai tiktu izskausta apsaukāšanās un vardarbība skolu vidēs.
⦁ Lūdziet, lai tiktu novērsti noziegumi, kurus pastrādā jauni vīrieši. Lai veidojas cieņa pret autoritātēm, pret baznīcām un visupirms – cilvēka dzīvības svētumu. Lūdziet, lai jauni vīrieši pamestu savus ieročus un sastaptos ar Jēzu.
⦁ Lūgsim par Bahamu salu iedzīvotājiem, kuru zemi pirms gada izpostīja viesuļvētra „Dorians”. Lūgsim, lai baznīcas, mājas, skolas un vispārējā infrastruktūra tiktu drīzumā atjaunota, ka vietējie cilvēki varētu kaut nedaudz atsākt dzīvot kā agrāk. Lūgsim, lai labestība pavada visus iesaistītos un cietušos.
⦁ Lūdziet par baptistu draudzēm Grenādā un Barbadosā, lai draudžu locekļi būtu vienprātīgi nodevušies Kungam; lai nāk atmoda pār šīm salām. Lūdziet par lielāku vienprātību starp Barbadosas draudzēm.
⦁ Lūdziet, lai vecāki labāk apzinās savu lomu bērna attīstībā; lai uzlabojas audzināšanas prasmes, kas vecākiem nepieciešamas darbā ar bērnu. Lūdziet, lai vardarbība, kas balstīta uz upura dzimumu, izbeidzas.
⦁ Lūgsim par gados jaunākajām māsām, kuras iesaistās sieviešu kalpošanas darbā – lai viņas kļūtu vairāk nobriedušas un nodevušās Kungam. Lūgsim, lai vecākās māsas pieņem jaunākās un dalās pieredzē, apmācīšanā ar jaunākajām. Lūgsim, lai kalpošanas darbs Dieva godam turpinātos no paaudzes uz paaudzi.