Skrien no visa spēka!

Vai nezināt, ka skrējēji stadionā gan visi skrien, bet tikai viens dabū goda algu. Skrieniet tā, ka jūs to dabūjat.”
(1. Korintiešiem 9:24)

Tagad ir laiks atmosties, kamēr Es rūpējos par tevi, kamēr Es tevi turu un ļauju tev mīlēt. Atmosties, šodien. Pasakies par visu, kas tev ir piedots, par cilvēkiem, kurus tev dodu, par šo jauno dienu, par visu nezināmo, par iespējām. Par ko tu ceri, ka tas ir iespējams? Ko tu gribi man tagad pajautāt?

Starp mums nav nošķirtības. Aizkari ir pārrauti, un Es esmu šeit, Es liecos tev pretī. Tava brīvība un katra jaunā diena nāk no dzīvošanas Manā mīlestībā. Zini, ka esi mīlēta, un atsaucies Manai mīlestībai, Mana mīlestība līst pāri visiem, ko tu šodien satiec. Tu būsi brīva, ja pati neļausi nekam mūs šķirt, ja atmetīsi grēku – tas nevarēs mūs šķirt, ja vien pati neļausi. Un visas tavas ilgas labi mīlēt citus, būt šeit un tagad, ziedoties, padoties un domāt par citiem vairāk nekā par sevi piepildīsies dabiski. Mīlestība ir, kas tu esi, kad izvēlies Mani, un tad pazūd visa nošķirtība no Manis.

Atdod sevi visu, Mana meita.

Jēzum bija izvēle atdot sevi visu vai nē. Viņš paņēma visu grēku. Viņam nav iespējams nepildīt Manu gribu, ja viņa dzīve ir saistīta ar Mani. Tu vari visu, un tava dzīve ir pilna ar iespējām un prieku, un cerību, kad tu uzticies Man vairāk nekā sev pašai, kad tu atļauj Manam spēkam būt par tavu spēku, kad tavas vājās puses vairs nav vājās puses, bet tās kļūst arī par stiprajām pusēm.

Es tevi aicinu atmosties un iet arvien dziļāk, uzticoties Man. Es tevi aicinu dzīvot Manas mīlestības drošajā vietā, lai tu varētu iet laukā un mīlēt citus vairāk. Ir tik daudz cilvēku, kuri nepazīst šo cerību, kas ir tev, un Es tevi lūdzu atmosties un izdziedi skaļi to dzīvi, ko Es tev dodu. Tu esi svētība. Tu esi tā, kuru Es izvēlējos, lai tu mīlētu, svētītu un nestu tālāk cerību, kas ir tevī, lai citi iegūtu cerību un atsauktos Manai mīlestībai. Viņi tiek svētīti ar to mīlestību, ko Es tev dodu.

Atceries, ka nekas nestāv starp mums, Mana dārgā. Stāvi stipri savā identitātē, kas tev ir Manī. Atmosties nozīmē kārtīgi cīnīties tajā cīņā, ko Es esmu tev devis izcīnīt – un atceries, tu to dari to cilvēku dēļ, par kuriem Es zinu, ka viņi ir pazuduši. Es esmu tevi atradis. Tu esi atrasta. Tāpēc tagad atmosties, dodies ceļā. Skrien no visa spēka par tiem, kurus Es tev lieku mīlēt.

Es tev rādu, kā mīlēt. Es tev rādu, ko nozīmē dzīvot nomodā.

(Tulkots no https://www.gatherministries.com/)