Vēstule Tev

Skrien no visa spēka!

Vai nezināt, ka skrējēji stadionā gan visi skrien, bet tikai viens dabū goda algu. Skrieniet tā, ka jūs to dabūjat.”
(1. Korintiešiem 9:24)

Tagad ir laiks atmosties, kamēr Es rūpējos par tevi, kamēr Es tevi turu un ļauju tev mīlēt. Atmosties, šodien. Pasakies par visu, kas tev ir piedots, par cilvēkiem, kurus tev dodu, par šo jauno dienu, par visu nezināmo, par iespējām. Par ko tu ceri, ka tas ir iespējams? Ko tu gribi man tagad pajautāt?

Starp mums nav nošķirtības. Aizkari ir pārrauti, un Es esmu šeit, Es liecos tev pretī. Tava brīvība un katra jaunā diena nāk no dzīvošanas Manā mīlestībā. Zini, ka esi mīlēta, un atsaucies Manai mīlestībai, Mana mīlestība līst pāri visiem, ko tu šodien satiec. Tu būsi brīva, ja pati neļausi nekam mūs šķirt, ja atmetīsi grēku – tas nevarēs mūs šķirt, ja vien pati neļausi. Un visas tavas ilgas labi mīlēt citus, būt šeit un tagad, ziedoties, padoties un domāt par citiem vairāk nekā par sevi piepildīsies dabiski. Mīlestība ir, kas tu esi, kad izvēlies Mani, un tad pazūd visa nošķirtība no Manis.

Atdod sevi visu, Mana meita.

Jēzum bija izvēle atdot sevi visu vai nē. Viņš paņēma visu grēku. Viņam nav iespējams nepildīt Manu gribu, ja viņa dzīve ir saistīta ar Mani. Tu vari visu, un tava dzīve ir pilna ar iespējām un prieku, un cerību, kad tu uzticies Man vairāk nekā sev pašai, kad tu atļauj Manam spēkam būt par tavu spēku, kad tavas vājās puses vairs nav vājās puses, bet tās kļūst arī par stiprajām pusēm.

Es tevi aicinu atmosties un iet arvien dziļāk, uzticoties Man. Es tevi aicinu dzīvot Manas mīlestības drošajā vietā, lai tu varētu iet laukā un mīlēt citus vairāk. Ir tik daudz cilvēku, kuri nepazīst šo cerību, kas ir tev, un Es tevi lūdzu atmosties un izdziedi skaļi to dzīvi, ko Es tev dodu. Tu esi svētība. Tu esi tā, kuru Es izvēlējos, lai tu mīlētu, svētītu un nestu tālāk cerību, kas ir tevī, lai citi iegūtu cerību un atsauktos Manai mīlestībai. Viņi tiek svētīti ar to mīlestību, ko Es tev dodu.

Atceries, ka nekas nestāv starp mums, Mana dārgā. Stāvi stipri savā identitātē, kas tev ir Manī. Atmosties nozīmē kārtīgi cīnīties tajā cīņā, ko Es esmu tev devis izcīnīt – un atceries, tu to dari to cilvēku dēļ, par kuriem Es zinu, ka viņi ir pazuduši. Es esmu tevi atradis. Tu esi atrasta. Tāpēc tagad atmosties, dodies ceļā. Skrien no visa spēka par tiem, kurus Es tev lieku mīlēt.

Es tev rādu, kā mīlēt. Es tev rādu, ko nozīmē dzīvot nomodā.

(Tulkots no https://www.gatherministries.com/)

Vēstule Tev

Tu sāc redzēt

“Viņu jūs mīlat, lai gan neesat To redzējuši, uz Viņu jūs ticat, To tagad neredzēdami, un priecāsities neizsakāmā un apskaidrotā priekā.”   (1. Pētera 1:8)

Vai sāksim šeit, mana mīlestība? Vai sāksim ar tavām kvēlākajām ilgām? Vai sāksim mūsu laiku šeit, kopā, nedaudz padomājot par to, kā Es tevi esmu radījis un vai tev patīk vai nepatīk tas, ko tu redzi?

Ilgas, alkas, pamošanās jaunam sākumam… Katrs no šiem sākas, kad tu atļauj sev saredzēt to skaistumu tevī, kādu Es redzu. Ak, mana meita, Es tevi redzu. Man patīk tas, ko Es redzu. Kad Es par tevi domāju, Es zināju, kāda tu būsi, šodien. Es zināju gan tavu stāstu, gan notikumus, gan tavu ceļu un cik grūts tas ir bijis.

Man ir žēl, ka tas ir bijis grūts, bet uzticies, ka Es tevi neatstāšu šeit, nomāktībā, vietā, kur ir tikai tuksnesis. Es tevi neatstāšu šeit, lai tu mūžīgi klaiņotu. Es nāku un glābju, un vadu tevi ar Savu labo roku, kas tevi cieši tur. Es tevi nenodošu, Es neatteikšu tev dziedināšanu, Es neaizgriezīšos no tevis, kad tava roka būs izstiepta Man pretī. Es nāku pretī, kad pilna sirds, izmisusi pēc Manis, meklē dziedināšanu, brēc pēc atjaunošanas.

Izsaki skaļi patiesību, tagad! Izsaki to skaļi, pat ja tu tai vēl netici! Es tev palīdzēšu ticēt. Es tev palīdzēšu ticēt, Es tevi izglābšu. Es tev palīdzēšu ticēt, Es esmu tepat. Es tev palīdzēšu ticēt, no visas sirds, ar Mani pietiek.

Uz ko tu liec savu cerību, mana mīlestība? Kurp tu skrien, kad esi nogurusi un nespēcīga? Kur tu meklē enerģiju? Kur tu centies atrast nākamo plānu? Noliecies uz leju tagad! Ieraugi, ko Es redzu! Apklusini savu sirdi un ļauj Man tev parādīt, ko Es redzu! Ļauj Man runāt patiesību tavā sirdī, lai tu zinātu, kas tu esi un ka tu neesi viena, un lai tu zinātu, ka Es tevi vadu uz jaunām, tīkamām vietām. Skaties!

Zeme priekšā ir auglīga, un tu esi aprūpēta. Tu zini, ka par tevi rūpējas, ka tu esi vērtīga, ka par tevi priecājas un tu esi pamanīta.

Tu esi skaistā zeme, auglīga, bagātīga un pārpilna. Tava sirds ir pilna, un tava dzīve ir pilna, un tava nākotne ir pilna, un tu tagad sāc… Tu tagad sāc redzēt.

( Tulkots no https://www.gatherministries.com/)

Vēstule Tev

Tu neesi tumsā

“Nakts drīz būs pagājusi, diena ir tuvu: tāpēc noliksim tumsības darbus un tērpsimies gaismas bruņās.”  (Romiešiem 13:12).

Šīs nav beigas, tu zini. Pat, ja šodien tev tā šķiet. Šī ir diena, kurā es atkal sāku savu darbu. Diena, kurā es atkal sāku savu darbu tevī.

Tavs nogurums ir tikai īslaicīgs. Tavas skumjas pāries, lai gan šobrīd tev šķiet, ka tās nekad nebeigsies, nekad nemazināsies, nekad neaizies. Tu, mana mīlestība, mans saules stariņš. Tu esi gaismas skūpsts uz ziedlapiņām, kad tās stiepjas pēc gaismas, pēc Manis. Es esmu šeit.

Es esmu klātesošs, mana meita. Es satveru skumjas ar vienu roku un es tās aizmānu prom, pamazītēm. Es zinu, ka tu vēlies, lai tās ar vienu otas vilcienu tiktu aizslaucītas prom, ar strauju kustību. Es to varētu izdarīt. Taču es vēlos, lai tu skaties uz Mani, tagad, bērns. Es gribu, lai tu gaidi uz Mani un atpazīsti Mani, kad Es nāku pie tevis. Es vēlos, lai tu praktizē skaistumu un cerību. Es gribu, lai tu gaidi brīžus, kad cerība liekas pārāk tālu prom, lai iztēlotos to kā īstu. Un tad es gribu, lai tu atmet šaubas, vienkārši aizmet tās prom, kur grēks tika aizmests ar Mana Dēla pēdējiem vārdiem, izvēloties Mani, meklējot Mani, skatoties uz Mani.

Es nevaru pārstāt tevi mīlēt. Es nevaru apstāties. Es nevaru pārstāt dzīties pēc tevis, ilgoties pēc tevis un meklēt tevi. Ak, meitenīt, tu neesi Man pazudusi. Tu neesi bezcerīga vai tālu prom no Manis. Es esmu šeit, un Es nāku, lai tevi turētu un paceltu tavu galvu pretī saulei, kas spoži spīd tavā sejā. Vai tu to redzi? Vai tu redzi, kā gaisma nāk, lai spīdētu? Vai tu redzi, kā tā nāca pie tevis un kā tā izglāba tevi, un kā gaisma spīd cauri visai tumsai, lai tumsa Mana tuvumā vairs nepastāvētu?

Vai tu zini, ka visas ēnas tiek aizdzītas, kad tu izvēlies redzēt Mani? Tu to vari izdarīt. Tu vari Mani redzēt. Tu vari redzēt, kā Es tevi vadu, soli pa solim, no šīs vietas, kur tev šķiet, ka tev nepieciešama glābšana, un Es tev parādīšu, ka Es jau esmu atnācis un nākšu atkal. Es nekad nepārstāšu nākt pēc tevis, mana meita. Tu neesi viena, un nav par vēlu, un tu neesi neko tādu izdarījusi, lai aizdzītu Mani prom. Tu nemaz nevari Mani aizdzīt prom.

Tu esi mīlēta un svēta, jo Es tevi esmu tādu radījis. Tu esi jauka un tīra, jo Es tevi tādu esmu radījis. Tu esi pilnīgi jauna un apbrīnojama, un kauns nevar tevi atrast. Tavs vārds ir rakstīts uz Manas rokas; atsaucies Manai balsij; zini, kādā vārdā Es tevi saucu, gaismā – Mana balss tevi sauc, pat tad, kad šķiet, ka visapkārt ir tumsa, bet Es tev parādu, ka esmu šeit. Gaismā. Man apkārt nav tumsas. Un tu esi kopā ar Mani. Tāpēc arī tur nav tumsas.

Gaisma ir visapkārt Manai mīlestībai. Gaisma visapkārt.

( Tulkots no https://www.gatherministries.com/)

Vēstule Tev

Tu esi mana

“Kad Tu esi mans, tad man nevajag ne debess, ne zemes!” (Psalms 73:25).

Mana meita. Šie divi vārdi nav mazi. Mana . . . manējā . . . kas piederi Man, ko Es saucu par savu. Meita, ģimene, tā ir ciešāka saite par miesu un asinīm. Es sākšu ar šo, atgādinot tev, kas tu esi.

Kad tu Mani dzirdi, no tās patiesās vietas, kas atsaucas Manai balsij un zina, kas tu esi, tu sāc mazāk domāt par sevi. Tu mazāk centies. Tev nekas nav jāpierāda. Es sākšu ar šo, tu esi mans čuksts, mana meita, un Es tevi lūdzu atlaist nedrošību, atlaist visus nepareizos stāstus, atlaist visas atmiņas, kuras vairs nevar mainīt. Sāc savu dienu, domājot par to, kas tu esi, tādējādi atceroties savu saikni ar Mani.

Nekas mūs nevar šķirt, mana dārgā, nekas, izņemot to, ko tu nevēlies man atklāt.
Mēs esam savienoti, jo Es to esmu tā radījis.

Es redzu visu, ko tu esi darījusi, un Es tevi mazgāju. Tu esi tik balta kā sniegs. Es nesen Tev iečukstēju, ka ir laiks mosties. Es esmu atnācis pēc tevis. Tu esi izredzēta. Tu esi mana meita. Es tevi esmu radījis, skaistā, lai tu pieprasītu sev vietu. Es lūdzu tev atteikties gaidīt ko vairāk par to, ko Es tev piedāvāju, atteikties meklēt ko vairāk par to, ko Es dodu.

Uzticies Man. Skaties uz Mani.

Tagad klausies.

Es tevī ielieku ilgas. Seko šīm ilgām. Neignorē tās. Taču pievērs uzmanību, pēc kā tieši tu ilgojies. Pajautā sev, vai tu ilgojies pēc kaut kā vairāk, pēc pārliecības par to, kas tu esi. Pavēro, vai tu vairāk ilgojies būt tāda, kādu Es tevi esmu radījis, vai arī būt citādāka. Pavēro, vai tu ilgojies doties tālāk, kopā ar Mani, lietojot savus talantus un aizraušanos, kādu esmu tevī ielicis – vai arī tu centies pierādīt sevi, vai tu vēlies, lai tevi vairāk mīl, lai tu vairāk patiktu, lai tevi vairāk ievērotu, lai par tevi vairāk rūpētos, lai tevi vairāk gribētu, lai tu būtu perfektāka.

Tevī ir dāvanas, bērns, dāvanas, kuras Es vēlos, lai tu ieraugi. Es teikšu vēlreiz, meita, mosties. Pacel savu galvu un atceries, kas tu esi, un zini savu vietu un to, ka Es tevi esmu izredzējis, un ka brīvība un sevis aizmiršana, un mīlestība pret Mani sākas tad, kad tu apzinies, kas tu esi.

Mana. Mana meita. Mana mīļotā.

Vislolotākā. Vismīlētākā. Vispilnīgākā tu.

( Tulkots no https://www.gatherministries.com/)

Vēstule Tev

Sper soli!

“Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.” (Mateja 28:20)

Es esmu tas, kas tevi nes – cauri mirkļiem, kad tev liekas, ka tu vairs nevari pastāvēt. Es esmu pēc Tevi ilgojies un mīlējis jau no paša sākuma. Es tevi nekad nepamestu. Tu esi tur, kur es vēlos, lai tu esi. Un es palieku tev blakus.

Es palieku pie tevis.

Ko nozīmē palikt kopā ar Mani? Palikšana pie manis nav garlaicīga vieta. Mēs varam kopā gaidīt, būt gudri un pacietīgi un kopā spert mazus solīšus. Taču, kad būs laiks pāriet uz kaut ko lielāku, tev vēl vairāk būs jāpaļaujas uz manu mīlestību, lai tā tevi vadītu.

Bet arī šajā gaidīšanā es esmu ar tevi.

Es čukstu: “Uz priekšu, meitenīt, mana meita! Atceries, ka es esmu ar tevi!”

Tu uz visiem laikiem esi aicināta iet dziļāk – zināšanās un izpratnē par manu mīlestību pret tevi. Sper soli kopā ar Mani!

Atceries, ka mēs ejam kopā.

( Tulkots no https://www.gatherministries.com/)

Vēstule Tev

Vēstule Tev

Kad Tu pēdējo reizi saņēmi sev adresētu vēstuli?
Vai Tu spētu noticēt, ka Dievs varētu atsūtīt vēstuli tieši Tev?

Meklējot veidu, kā uzrunāt Tevi, Dievs mums uzdāvināja dāvanu – vēstules, kurās jūtama pārsteidzoša Dieva mīlestības klātbūtne! Vēstules, kuras adresētas mums – sievietēm.

Katra vēstule ir kā atgādinājums, virzīties tuvāk tai patiesībai, ko par mums domā Dievs, piepildot mūs ar skaistumu, drosmi un paļāvību.

Vēstule Tev

Tavs draugs

“Redzi, Es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird Manu balsi un durvis atdara, Es ieiešu pie viņa un turēšu ar viņu mielastu, un viņš ar Mani.” (Atklāsmes 3:20).

Es zinu, ka dažreiz tev ir ļoti grūti Mani sadzirdēt. Es zinu, ka tu brīnies, kā tu varētu vēl labāk klausīties, vēl dedzīgāk klausīties Manā balsī, kas skan tevī. Mani čuksti vienmēr ir pietiekami skaļi, lai tos sadzirdētu, taču arī pietiekami klusi, tāpēc tos arī ir iespējams ignorēt.

Vai tu esi aizdomājusies, ka šīs varētu būt labākās attiecības? Attiecības, kurās draugs neuzbāžas, neprasa, lai tiktu pamanīts, un nekliedz, lai tiktu sadzirdēts. Tas varētu radīt lielu troksni. Tad komunikācija būtu tikai kliegšana, tā nebūtu rūpīga, laipna, kā stiprinājums tavai sirdij.

Es esmu draugs, kas prasa, lai viņu ieaicina. Es esmu draugs, kas atrodams klusumā, klusumā tevī, viesis, kas stāv aiz durvīm un klauvē, gaida. Es esmu tepat, nevis tālu prom. Un Es tev nesaku, ka es gaidu, lai tu Mani ieaicini, lai tu justos vainīga, noskumusi vai it kā būtu zaudējusi drosmi. Es tev nesaku, ka stāvu ārpusē un gaidu, ar mērķi likt tev domāt, ka tev ir jāstrādā vairāk, jāklausās labāk, jābūt laipnākai meitai pret Mani.

Es esmu tavs draugs, un Es tevi mīlu. Un es ilgojos pēc draugiem, kuri mīl un pamāca viens otru, un izrāda viens otram laipnību. Tu vari mani sadzirdēt. Tu vari būt tāds draugs, kopā ar Mani…

Es gribu, lai tu zini, ka es esmu draugs, kas tevi nepievils. Es esmu draugs, kas būs stiprs, kad tev vajadzēs, lai Es tāds esmu. Es esmu draugs, kas dos tev cerības vārdus, kad tu jutīsies noskumusi vai vīlusies. Es esmu draugs, kurš saprot, ko tu domā ar vārdiem „es iekšēji mirstu” un „es esmu tik vientuļa”, un kad tu jūties pazudusi un baidies no klusuma.

Es esmu draugs, kuru var sadzirdēt, pat par spīti troksnim. Jebkurā situācijā tava sirds var tikt pieskaņota Man. Taču klusumā ir vieglāk Mani sadzirdēt. Tu vari būt aizņemta un rosīga. Bet atceries, ka

Es esmu draugs, kas tev palīdz mīlēt citus. Un, ja tu Mani neielaidīsi iekšā tavās attiecībās, tavā darbā, tajos brīžos, kad tu dari un ej, un centies, tu iekšēji jutīsies tukša. Tu jutīsies viena.

Es esmu draugs, kas zina visu par tevi un zina, ka tu patiešām vari Mani sadzirdēt.

Klausies.

Vai man ienākt?

( Tulkots no https://www.gatherministries.com/)